De Vrouwelijke kant van God


Als rooms-katholiek meisje opgegroeid in Limburg, voelde Annine van der Meer (52) van kinds af aan een intuïtieve verbondenheid met Maria. Op de universiteit, waar zij kerkgeschiedenis en theologie ging studeren, vertaalde zich dat in een intellectuele en wetenschappelijke fascinatie voor de vrouwelijke kant van God.

In de colleges die ze in Utrecht volgde bij de vorige week in Egypte plotseling overleden professor Gilles Quispel, maakte ze voor het eerst kennis met Sophia, de vrouw van God in de gnosis. En met vrouwelijke priesters, predikers en bisschoppen. „Dat vond ik geweldig. In de gnosis stuitte ik op het goddelijk vrouwelijke dat in het orthodoxe christendom al was zoekgeraakt.” Ze besloot bij Quispel te promoveren en was in 1989, na tien jaar studie, de enige vrouw die ooit bij hem de doctorsbul heeft behaald.

Dit proefschrift was pas het begin. Van der Meer werd lerares en ging in haar vrije tijd door met onderzoek naar de vrouw en het vrouwelijke in religie en godsbeelden. Gaandeweg ontdekte ze hoe enorm groot de rol van de vrouw is geweest in de geschiedenis en prehistorie.

Het was een moeizame zoektocht, vertelt ze in haar pas betrokken huis in Honselersdijk, „want hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe schaarser de bronnen. En de bronnen díe er zijn, zijn vanuit een vrouwvijandig perspectief geschreven. Dat geldt ook voor heilige teksten. Het zijn vaak de mannen in de geschiedenis, die de geschiedenis gemaakt lijken te hebben. Dat komt doordat zijzelf de geschiedenis geschréven hebben. Dat zie ik nu, na alles wat ik heb ontdekt.”

Ze noemt zichzelf geen feministe, maar de schat aan materiaal die ze in haar vuistdikke boek ’Van Venus tot Madonna’ heeft verzameld over de rol van vrouwen in de (religie)geschiedenis, zou een feministisch onderzoeker niet misstaan. Eigenlijk waren het juist de studies van feministen – over godinnencultuur, de godin in de vrouw en zo – die zij niet vertrouwde, en die haar er extra toe aanzetten het in haar eigen onderzoek beter te doen.

„Die feministen sloegen in mijn ogen zo door. Ze gebruikten lukraak en klakkeloos allerlei termen door elkaar heen, zoals dé grote godin, dé moeder, dé moedergodin. Ik wilde juist heel zuiver zijn in mijn definiëring, want waar heb je het anders over?”

De echte eyeopener, en prikkel om haar onderzoek door te zetten, kreeg ze in 2000, tijdens een vakantie op Malta. „Op Malta staan prachtige tempels. Die had ik gezien, voor ik naar het nationaal museum ging. Daar waren zalen vol met vrouwenbeeldjes, waar dan bij stond ’idol’, ’statuette’ of in het gunstigste geval ’lady’. Er was er één die de ’Venus van Malta’ mocht heten: een staande vrouwe met de hand op haar buik, naakt en met rode oker besprenkeld. Hand op de buik betekent: ’ik ben zwanger’ en naakt zijn wil zeggen ’ik ben goddelijk’. ’Venus’ is een verkeerde aanduiding voor deze kunst, die met seksualiteit of wulpsheid niks te maken heeft: dit is gewoon de godin die baart. Maar dat had ik op dat moment nog allemaal niet door, want ik ging af op de bordjes in het museum en op de literatuur die ik kon vinden. En daarin wordt het woord godin geen een keer genoemd.”

Vanwaar dan toch al die tempels, vroeg Van der Meer zich af, en waar komen die vrouwenbeeldjes dan vandaan? Wat wil dit alles zeggen?

„Ik ben heel cynisch begonnen. Het woord priesteres kwam niet in mij op, ik had er eigenlijk geen rekening mee gehouden dat ik die ooit zou vinden, hetzij op Malta hetzij elders in die oude culturen. Nu weet ik dat ze daar zijn en dat ze ver in de meerderheid zijn vergeleken met de mannelijke priesters, en dat er vele malen meer godinnen zijn dan goden. Ik heb op Malta het topje van de ijsberg voor het eerst gevoeld.”

Na Malta volgden reizen naar andere landen en culturen: Kreta, Egypte, Syrië, Griekenland, Turkije, Israël. „Daar openden zich prachtige steden, opgravingen en musea voor mij. Er ging een wereld voor me open, zo kleurrijk, zo prachtig van kunst, zo verfijnd en vooral zo vrouwelijk. Weer thuis dook ik dan de bibliotheek in, waar alles wat ik met moeite ver weg had verzameld, gewoon in één keer werd weggeredeneerd. Ik kwam in een wespennest van interpretaties terecht. Traditionele archeologen, zoals bijvoorbeeld meneer Bonanno, archeloog op Malta, erkennen het vrouwelijke in de kunst gewoon niet. En verklaren ook heel veel wat vrouwelijk is tot mannelijk.”

Van der Meer wijst een figuurtje aan in haar enorme glazen vitrinekast vol vrouwenbeeldjes. „Kijk, dit is een kopie van een vondst op Malta uit de late steentijd – ongeveer vanaf 4000 voor Chr. In het boekje van Bonanno staat: ’de priester’. Maar dit beeldje is een vrouw, een priesteres naar mijn mening. Dat het stellig om een vrouw gaat, kun je zien aan de afbeelding op haar jurk. Een driehoek met de punt naar beneden of, zoals in dit geval, een omgekeerde u is een oeroud symbool van de vulva.

De vulva staat voor de baarmoeder. De oude prehistorische mens is zich bewust geweest van het kosmische karakter van de godin van leven. De baarmoeder baart de melkweg, de aarde, de sterren. Net zo goed als het kind zich als eerste zijn moeder bewust is, bestond in die oude culturen het bewustzijn dat het leven voortkomt uit een goddelijke moeder.”

Ook in Frankrijk en Spanje, vertelt Van der Meer, vind je deze vulvasymbolen, in grotten uit het paleolithicum – de late oude steentijd, zo’n 15000 voor Chr. „De prehistorische mens met zijn archaïsch bewustzijn dacht in abstracte symbolen. Er is dus eerst het symbool van de vulva, scheppingsmechanisme waaruit alles voortkomt, voordat het goddelijk vrouwelijke als mens wordt afgebeeld.”

Van der Meer legde archeologische vondsten en geschreven mythen uit verschillende culturen naast elkaar. „Je ziet eerst een speldenknopje, daarna een groter geheel van mensen die zich op dezelfde manier gedragen, die dezelfde symbooltaal gebruiken. Het symbool is de sleutel om een groter geheel in beeld te krijgen.”

Al vergelijkend trof zij in de prehistorische periode overal vruchtbaarheidsreligies aan, waarin het draait om de moedergodin, of zij nu Asjera heet (Israël), Isis (Egypte) of Inanna (Mesopotamië). De rol van de mannelijke godheid in deze religies is die van de sterfelijke jaargod: het mannelijke maakt onderdeel uit van de vrouwelijke cultus, de vrouwelijke altaarrituelen. De godin baart, schept en onderhoudt leven, terwijl de jaargod staat voor de wisselende natuur, die elk jaar opbloeit en weer afsterft.

Na tienduizenden jaren van vreedzaam voortbestaan („verdedigingsmuren en wapens hadden ze niet”) kwam er vanaf 2400 voor Chr. geleidelijk een einde aan de ’gynandrische’ culturen, zoals Van der Meer ze noemt, waarin man en vrouw elkaar aanvulden. De omslag van matriarchaat naar patriarchaat begon volgens Marija Gimbutas, de archeologe van het oude Europa, met de invasies van Indo-Europeanen in Mesopotamië, Turkije (Hettieten) en Griekenland (Doriërs en Achaeërs).

Van der Meer deelt haar visie. „De samenleving wordt grimmiger en mannen gaan steeds meer in hun macht staan. De vruchtbaarheidsgod, die ooit als partner van de godin begon, wordt stormgod die met bliksem en wapens smijt, en groeit uit tot de ene oppergod.”

Het archaïsche bewustzijn wijkt voor het rationele, moedercultuur wordt vadercultuur. „Dat heeft grote gevolgen gekregen, waarmee vrouwen in verschillende delen van de wereld nog dagelijks worden geconfronteerd: niet naar school mogen, besnijdenis, weduwenverbranding, vrijheidsbeperking en andere misstanden.”

Van der Meer denkt dat vrouwen, als ze hun roemrijk verleden herontdekken, gemakkelijker zullen opkomen voor hun zelfstandigheid – sociaal, economisch en religieus. „Ik breng het vergeten beeld van de moedercultuur en het goddelijk vrouwelijke in herinnering.”

Christendom vs Jodendom


Preek ds. N. Mos, Messiaskerk Wassenaar, Zondag 13 maart 2005
Schriftlezingen: Genesis 3,2-7 en Mattheüs 26,3-5 en 14-15 en 27,3-5
Gemeente van Christus. Achter Judas staan in het NT de Joden. De naam geeft dat ook al aan: Judas, Judah, Jood. Maar het blijkt eigenlijk nog veel duidelijker uit de wijze waarop over hem wordt verteld. Alles wat hij zegt en doet is door en door joods.
Het bijbelverhaal wil dat op geen enkele manier verbergen.
Sterker nog, het lijkt er zelfs op dat er om die reden zo uitgebreid over Judas wordt verteld, om te laten zien: zó zijn nu de Joden..
Nu hebben we al zestig jaar gelden van professor Miskotte in zijn Bijbels ABC geleerd,dat als het in de bijbel gaat over Joden, dan wordt daarmee niet een land of een volk bedoeld, maar dan gaat het om een bepaalde wijze waarop mensen ‘mens zijn’.
Zoals de heidenen en de Grieken die in de bijbel worden genoemd, ook niet in Griekenland wonen, maar het gaat om een bepaalde wijze waarop een mens ‘mens is’ in zijn hart.
En Paulus breidt deze gedachte later nog uit met de besnijdenis. Dan gaat het ook niet langer om een bepaalde lichamelijke-medische ingreep, maar dan gaat het om iets dat ons denken en onze ziel betreft. En dat moet u dus steeds in gedachten hebben als ik het vanmorgen over ‘de Jood ‘ heb.
De Jood in ons is een verrader, zegt Mattheüs. En hij laat het zien aan de manier waarop Jezus er in wordt geluisd. Ja, anders kun je het eigenlijk niet uitdrukken. Voor dertig zilverlingen. Het heil wordt door de Jood voor geld verkwanseld, zegt Mattheüs.
En de Jood in ons laat het daarmee op een grandioze manier afweten. En dat verhaal van het af laten weten begint feitelijk al in het paradijs. Want ‘jood zijn’ wil zeggen ‘uitverkoren zijn’. Geroepen zijn om het evangelie te verkondigen
De jood wordt uit de volkeren genomen en hij wordt apart gezet om Gods Koninkrijk present te stellen in deze wereld.
‘Jood zijn’ is een opdracht.
Het is door God aangewezen worden om uit al wat leeft, en dat is niet nogal wat wat er leeft, van onzichtbare larven en insecten tot dinosaurussen.
De Jood wordt aangewezen om uit al wat leeft, of heeft geleefd, om God te vertegenwoordigen in de schepping.
En zo was Judas er ook door Jezus bij geroepen om mee te doen het Koninkrijk van God gestalte te geven.
Dus om, om Gods heil te brengen, zieken te genezen, lammen te laten lopen, boze geesten uit te drijven.
En bovendien had Judas daar ook nog de kas bij gekregen.
Dat was dus binnen de vertrouwensfunctie van het ‘jood zijn’ was dat ook nog een vertrouwensfunctie met het geld.
In het discipelschap nog weer een discipelschap erbij.
Maar de jood gaat daar mee aan de haal.
Blijkbaar moet je zeggen: de roeping perverteert.
In plaats van mensen voor God te willen winnen, het leven voor God te heiligen, mensen onder het beslag van God te brengen, zoals het oud-NL dat zo mooi zegt, wordt God onder het beslag van de mensen gebracht.
En Judas brengt de mensen naar Jezus in de hof van Gethsemane, dat is zijn discipelschap, zijn roeping.
Maar niet opdat zij door Jezus gevangen worden genomen, brengt hij ze; om door het heil te worden geleid, maar hij brengt ze naar de hof van Gethesemane omdat Jezus gevangen wordt genomen, en dat Jezus onder het beslag van de mensen wordt gelegd.
De jood, zegt Mattheüs, die bewerkstelligt uiteindelijke een volledige omkering van Gods bedoelingen.
De boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens die in het paradijs stond gepland die wordt door zijn toedoen een boom van eeuwige verbanning en duisternis.
Het wordt een boom die scheidt in plaats van een boom die verbindt.
Die wordt een boom die tussen God en mensen in komt te staan, in plaats van waar die was bedoeld , namelijk dat God en mensen samen onder die boom zouden uitrusten, in wiens schaduw het voor God en mensen goed toeven is.
Nou, dát is de jood, zegt Mattheüs.
En wat wij ons nu gaandeweg gaan realiseren, zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog is, dat dus Hitler eigenlijk veel beter in de bijbel thuis was dan wij gewoonlijk voor waar willen houden. En dat Hitler deze, op zich bijbelse gedachte, tot z’n uiterste consequentie heeft uitgewerkt.
Want Hitler zei: Dan moet de jood ook maar verdwijnen!
Want er moet toch een nieuwe mens komen!
Deze door God uitverkoren mens heeft zich als Judas bewezen.
Als een verrader van Gods zaak, als deserteur, als vijfde colonne.
Dan moet er een nieuwe mens komen.
Als Judas Jezus heeft overgeleverd aan de hogeprieters en de oudsten van de gemeenschap, dan herhaalt zich de eeuwenoude geschiedenis vanaf het paradijs.
Het zelfde wat over de eerste jood wordt verteld, dat gebeurt opnieuw.
Er was van die eerste jood geen boos opzet in het spel.
Er was eerder sprake van een geweldige naïviteit.
Waarom ben je geneigd aan Adam en Eva te vragen: waarom hebben jullie niet eerst het spreken van de slang getoetst.
Je zag toch dat een ander beest was dan al zie andere beesten.
Daar ga je toch niet zo maar mee in zee.
Zo argeloos ben je toch niet?
Daarom ben je geneigd tegen Adam en Eva te zeggen: heb je de dubbel bodem in zijn spreken niet gehoord?
Er is die kinderlijke onschuld, er is die verraderlijke naïviteit in het leven en er is ook het oprechte begeren waardoor ja,als het ware, in het moment zelf valt.
En zonder verder nadenken nemen ze de vrucht en eten ze.
En ik herinner me dat zelf als kind.
Ik heb een keer een lucifer gehouden bij een paar droge bladeren en ik was stomverbaasd dat dat bos om mij heen in de fik vloog.
Nou het is gelukkig goed afgelopen. Het was maar een halve hectare.
Dat is nou die kinderlijke… die.. je ziet het dus niet.
Het is idioot eigenlijk, maar dat gebeurt.
En zo horen we het ook van Judas.
Dertig zilverlingen was ongeveer drie maanden salaris.
Later hoor je nog dat je voor 30 zilverlingen een stuk land kan kopen ongeveer zo groot als een kleine begraafplaats.
En geen moment is het blijkbaar in Judas opgekomen, dat Jezus door het Sanhedrin zou worden overgedragen aan de stadhouder, aan Pilatus.
Het Sanhedrin kon hem niet gevangen zetten of ter dood, dat was alleen maar een soort geding… hoe noem je dat, in de middeleeuwen? Zo’n disputatio.
Geen moment heeft hij er blijkbaar aan gedacht dat het Sanhedrin naar Pilatus zou gaan, en dat hij dan, of zoals Johannes de Doper inde gevangenis kon komen, of nog erger: ter dood veroordeeld kon worden.
Hij heeft niet verder nagedacht dan het moment van zijn eigen teleurstelling, want die was er,
De intocht in Jeruzalem was geweest en het bleek.. hij was zo’n stukje af van de troon ne hij gaat niet naar de troon, hij gaat ’s avonds weer terug, buiten de poorten van de stad, n het dal van de beek Kidron.
Teleurstelling dat hij geen koning wilde worden en blijkbaar denkt Judas: Nu kan ik nog ‘cashen’ met hem en ik hem drie jaar hem loon gederfd en ben er drie jaar toch bij ingeschoten, nu zullen we het maar op deze manier afhandelen.
Er zijn ook nog theorieën die beweren dat Judas Jezus eigenlijk wilde beschermen tegen de volkswoede, want het volk was natuurlijk ook teleurgesteld, dat hij niet doorstootte naar de troon en dat Judas dan dus Jezus overdroeg om hem te beschermen tegen een soort lynchpartij van het volk.
Maar die theorie is denk ik alweer … ja … dat is nou precies waar het dus om gaat:
van Judas dacht helemaal niet na.
Als Judas dat nog had gedaan, dan had hij nog nagedacht.
Maar de grootste zonde van de jood is dat hij niet nadenkt, dat hij gewoon handelt, dat hij doet als Adam en Eva: Wat zijn oren horen en zijn ogen zien wat begeerlijk is.
En zo legt Judas dan de zonde bloot, die door de bijbel ‘jood’ wordt genoemd.
De zonde die, dat de geroepene Gods eigenlijk leeft als een dier.
Hij schakelt niet de rede in waarmee die is begiftigd.
Hij volgt zijn gevoelens, loopt langs de lijnen van zijn kinderlijke naïviteit en instincten.
Hij wordt niet volwassen, hij neemt niet de verantwoordelijkheid, de volwassenheid op zich, die God hem, als enige van al wat leeft, op de schouders heeft gelegd.
Alles wat God geschapen heeft blijft in dat kinderlijke stadium, maar één wordt er uit gehaald: de mens om volwassen in de schepping te zijn, om het leven te heersen, om, en daar krijgt hij die rede voor.
Maar de jood blijft handelen in het platte vlak.
Precies zoals al het andere dat God geschapen heeft.
Blijft doorleven in het platte vlak naar zijn aard en naar de natuurwetten.
De zonde van de jood is, dat hij, kortom, weigert om mens te zijn.
Hij laat het afweten gezant, gezondene te zijn.
En daarmee laat het afweten om precies dát te zijn wat hij alleen maar kan zijn.
Hij alleen kan namelijk maar vrij zijn. al het andere is gebonden in het één dimensionale. Alleen de mens is vríj! Volkomen vrij!
Niemand heeft dat gekregen in die zeven dagen, behalve de mens.
En hij laat het afweten.
De bijbel zegt: de jood in ons is onze grote tegenstander.
De jood is nog gevaarlijker dan de heiden en de Griek.
Want de heiden en de Griek die herkennen we wel, de ongelovige en de atheïst.
Maar de jood herkennen we niet.
Die is een ‘silent killer’.
Hij is deel van ons.
Hij is de schaduw aan onze linkerhand.
Hij is de slang die uitgekleder is dan al wat leeft op het veld.
Hij is een soort aal, zeg maar, een gladde aal.
Je kan geen vat op hem krijgen.
En die aal kronkelt eindeloos door de wateren van ons bestaan.
Pas als God er bij komt, zegt de bijbel, gaan de ogen open.
De schaduw aan de rechterhand.
Als we daarin durven kijken.
Als we de schaduw aan de rechterhand ons laten bevragen hoe dat och zit met die schaduw aan onze linkerhand.
Wat doet ‘ie toch. Waar is tie mee bezig?
Op dat moment onderkennen we dat we naakt zijn, en wat doen we dan?
Nou dan naaien we gauw van loof van een vijg een schort aaneen.
Dan ontlopen we opnieuw het gesprek met de schaduw aan onze rechterhand.
Judas ziet opeens dat Jezus is veroordeeld, zijn ogen gaan open.
Hij krijgt berouw.
Hij brengt de 30 zilverlingen terug en hij roept: o God ik heb gezondigd. Ik heb onschuldig bloed prijsgegeven. Hij gooit de zilverstukken in de tempel.
Dat is heel beeldend. In de tempel. Misschien helpt het nog.
En hij neemt de wijk.
Maar hij vertrouwt het niet of het helpt en hij verhangt zich.
Nou de beschrijving van de schorten, de beschrijving van de zilverstukken van Judas.
Laat nou niemand ooit zeggen dat het OT zo veel vreselijker is in het beschrijven van het lot van de mens dan in het NT.
Want in het OT wacht de mens nog op wat komen gaat, maat in het NT is de mens alle hoop kwijt. Hij slaat de hand aan zichzelf.
Hij zegt:Wat schorten, vijgenbladeren? Alleen de dood zal nog mijn schaamte kunnen bedekken.
Gemeente van Christus, ik wil tot een afronding komen.
Hitler wilde de jood in ons midden definitief uitdrijven.
Dat klinkt misschien heel vreemd, maar hij staat daarmee op bijbelse bodem.
Want de jood in ons leeft aan zijn goddelijke roeping voorbij en hij doet zijn schepper lelijk tekort.
Wij hebben Hitler in de afgelopen decennia als een monster afgeschilderd.
Maar monsters bestaan niet.
Ja, kinderen hebben het over monsters.
En dan bedoelen kinderen: een monster is dat wat ze niet aankunnen.
Maar wij, volwassenen, kennen geen monsters.
Wij kennen wel mensen die ontkennen dat de jood in ons huist.
En dat wij aan onze roeping voorbij leven.
Volwassen weten van zichzelf dat ze telkens weer, net als alle andere geschapenen om ons heen, volwassenen weten dat ze soms terugvallen in een kinderlijk geloof in monsters en dat ze dan weer één dimensionaal lezen. Leven.
Wij zijn geroepen om volwassenen te zijn.
En wij zijn geroepen te zien, dat met de dood van Hitler dat probleem de wereld nog niet uit is. En dat dat probleem nooit de wereld uitzal zijn, tenzij God zelf de nieuwe hemel en de nieuwe aarde schept.
Dat ‘Nooit meer Auschwitz’, dat is bijbels gezien, goed bedoeld.
Maar het is weinig realistisch.
Het gaat fundamenteel voorbij aan dat God alleen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde kan realiseren. En ook zal realiseren. En zal verwezenlijken.
De bijbelverhalen houden ons voor dat God daarmee nog wacht.
Dat God wacht, totdat zijn tijd daar is, zijn oordeel daar is, zondag ‘judica’ zal dat zijn.
De dag waarop God zegt: Nu is de tijd gekomen.
Nu zal ik de belofte ‘Ik zal alle dingen nieuw’, nu zal ik die realiseren.
En tot die tijd, ja tot die tijd, roepen veel mensen tegenwoordig, net als de baäl-priesters destijds: Nou God is het vergeten hoor; of: God houdt zich schuil; of God is in slaap gevallen; of: God is niet meer in de wereld geïnteresseerd; of: ’t komt er nooit meer van; of : bestaat God eigenlijk wel.
Maar de bijbelverhalen vertellen anders.
God is er bij.
Al die tijd.
Ook als de verwezenlijking van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nog uitstaat. God is er al die tijd bij.
En je ziet het in de komst van Jezus Christus hoe God er nog steeds bij is.
God komt naast je staan. net als in de hof waar dam en Eva zaten, aan je rechterhand.
En net als in de hof waar Maria Jezus voor de tuinman aanzag.
En ook net als toen Judas, weet je nog, dat stukje brood in die schaal indompelde met die saus en toen stak de Heer ook zijn hand in die schaal, ook met een stukje brood, dezelfde saus.
De Heer is erbij. God is erbij.
Ook al staat dat van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde nog zo ver weg mischien.
God is erbij in de stilte, in de liefde en in de tederheid, waarmee hij alleen maar stil kan zijn, liefde geven en teder. Hij is er in het geduld, in de barmhartigheid, in de toewijding en in de ontferming, waarin hij koestert al wat geschapen is.
God is erbij. Soms als de barmhartige Samaritaan, de wonderlijke helpende hand die je plotseling wordt toegestoken van zo volkomen onverwachte zijde.
Want God laat de jood niet aan zijn lot over.
God trekt met hem mee al die tijd.
Het is dit geloof waar de gemeente haar kracht uit put.
De gemeente die zich volbloed jood weet en die toch niet gaat wanhopen.
Het is dit geloof waardoor de gemeente zegt: Wat! Ik ga alle andere joden in de wereld erbij halen en we gaan samen leven naar die dag toe van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
En het lukt!, want God is erbij. We houden het vol.
Het is dit geloof waardoor de christenen zeggen: Nee, niet langer praten over een land, een volk een stad. Maar liever gaan praten over de belofte waar het Rijk van God uit voortkomt. De belofte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Het is dit geloof waardoor de christen zegt: Nee, maar liever niet te veel naar dat aardse Jeruzalem kijken en een nieuw Jeruzalem bouwen aan gene zijde van de oude stad ten koste van de heidenen die daar woonden, maar liever in het hart op het nieuwe Jeruzalem vertrouwen.
Dat komt, dat door hem zelf zal worden geplant.
Want God is erbij.
En de gemeente van Christus leeft van die ene enkele zin, van dat vluchtige zinnetje, daar leven we van.
God is erbij hoor, zeggen we.
Dwars tegen alles is.
Nou, noem het maar op wat je overkomt in je leven, zeg je: Nee, God is erbij.
En met dat ene zinnetje daagt de gemeente natuurlijk ook uit en zegt ze: God is erbij, politici!
God is erbij, wereld!
In dat ene zinnetje wordt door de gemeente het vreugdevuur herkend.
En wie wil er niet bij dat paasvuur staan?
Waar zij zich warmen en feestvieren in het licht van al dat dorre hout dat in haar vlammen opgaat.
De christen wordt geboren uit de jood en uit de heiden en hij wordt geboren iedere dag opnieuw.
Het is geen verdienste, maar het is, om het maar ouderwets te zeggen: genade.
Het is er niet om tegen elkaar uit te spelen, maar het is om te verbinden, te verbinden, zoals Hij er bij is, zoals Hij verbindt en samenvoegt en onze harten voor elkaar opent.
Amen.

Bron: Trouw

Labyrinth


Labyrinth volgens Wikipedia:

Labyrinth is a word of pre-Greek ("Pelasgian") origin absorbed by classical Greek, and is apparently related to labrys, a word for the archaic iconic "double axe", with -inthos connoting "place" .
The complex palace of Knossos in Crete is usually implicated, though the actual dancing-ground, depicted in frescoed patterns at Knossos, has not been found.
The oldest known examples of the labyrinth design are small simple petroglyphs (incised stones) perhaps dating back 3000 years.
These spiralling labyrinth-pattern petroglyphs are found in numerous places across the world, from Syria to Ireland.
Greek mythology did not recall, however, that in Crete there was a Lady who presided over the Labyrinth.
A tablet inscribed in Linear B found at Knossos records a gift "to all the gods honey; to the mistress of the labyrinth honey."
All the gods together receive as much honey as the Mistress of the Labyrinth alone.
That the Cretan labyrinth had been a dancing-ground and was made for Ariadne rather than for Minos was remembered by Homer
The term labyrinth came to be applied to any unicursal maze, whether of a particular circular shape or rendered as square. At the center, a decisive turn brought one out again

Atlantis


De Griekse filosoof Plato (427-347 voor Christus) was de eerste die over Atlantis schreef in zijn dialogen Timaeos en Kritias.
Hij leek ervan overtuigd dat dit land werkelijk heeft bestaan, omdat de grootvader van zijn oom Kritias hierover verhalen had gehoord van Solon, die het weer van een Egyptische priester had gehoord.
Hoe het land eruit zag, is door Plato in detail beschreven.
Onder andere was er op het eiland een tempel gewijd aan Poseidon, de god van de zee, dit is omdat het eiland door de Goden aan Poseidon werd toebedeeld.

Het eiland Atlantis zou buiten de Middellandse Zee moeten hebben gelegen, dus nog verder dan de Zuilen van Hercules (de straat van Gibraltar).

Volgens Plato verdween het rijk ongeveer 9500 voor Christus door een wereldwijde catastrofe, een soort zondvloed, waardoor ieder spoor van het land werd weggewist.
Atlantis zou volgens de Griekse mythologie wegens hoogmoed van de bewoners uit straf door de god Kronos (de vader van Zeus) zijn vernietigd.

Hoewel ik sceptisch ben mbt diverse Atlantis-theorietjes die na Plato zijn beschreven, heeft dit verhaal een enorme emotionele impact op mij.
Ooit had ik een trance-reis met bepaalde beelden over de laatste tempel van Poseidon, die beelden heb ik verwerkt in mijn gedicht.

Misschien heeft dit te maken met een leven in een andere tijdruimte, of is het een sterke imprint van een ervaring in de Droomtijd.

Pedofilie


Ik wil de problematiek aangeven van sexuele betrekkingen (fysiek of geestelijk) vanuit extreme machtsverschillen. Er zijn meer dan genoeg voorbeelden van spirituele leiders die op een gegeven moment de weelde van de macht niet aankunnen, en zich vervolgens te buiten gaan aan sexuele betrekkingen met leerlingen. Van sommige spirituele leiders zijn er aanwijzingen dat ze zich te buiten gaan aan sex met pre-puberale kinderen. Sexuele betrekkingen vanuit extreme machtsverschillen vind ik verwerpelijk machtsmisbruik en mogen wat mij betreft onder TBS vallen, en in principe maak ik dan geen onderscheid tussen fysiek of spiritueel misbruik (hoewel dit laatste voor een rechtbank moeilijk is te bewijzen). Sex van volwassenen met puberale kinderen, dat vind ik dus een grijs grensgebied, afhankelijk van de geestelijke rijpheid van het kind. Nabokov’s Lolita is hier een duidelijk voorbeeld van. Het lijkt me nogal symplistisch om dit grijze gebied zonder meer af te doen door alle pedo’s op dezelfde brandstapel te gooien.

Echte mannen


echte mannen
doen het niet
en bellen

08.000.111.777

Tijdens het WK zullen criminelen duizenden  meisjes en vrouwen uit verschillende landen in Duitsland tot prostitutie dwingen.
De keuze is aan jou: wil je daar aan meedoen?    
Als je vermoed dat je tijdens het WK in Duitsland contact hebt met een prostituee die niet vrijwillig werkt, bel dan het speciaal hiervoor bedoelde telefoonnummer

08.000.111.777

en meld het anoniem. Dankjewel.