Nagedachten over mijn vader


Ter nagedachtenis aan dominee Rudy Budiman

“ Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.( 2 Timotheus4,7-8) “

Op 10 december overleed volkomen onverwacht dominee Rudy Budiman.
Hij bracht zijn vrouw naar het ziekenhuis. Hij viel daar neer en overleed.
Misschien mag je het en mooie dood voor hem noemen; voor zijn vrouw die erg afhan-kelijk van zijn lieve zorgzaamheid is het niet minder dan een wereldschokkende ramp. Haar hele leven verandert daardoor en op hun kinderen rust nu de taak de zorgen van Rudy voor zijn vrouw over te nemen.

Dominee Rudy Budiman was vele jaren lid van de Raad van Kerken Amstelveen/ Buitenveldert. Hij was geen opvallend lid in de zin dat hij veel sprak. De weinige keren dat hij sprak was het altijd goed en zinvol naar hem te luisteren. Zijn spreken getuigde van zijn diep geloof en grote wijsheid. Zeer indrukwekkend was zijn betoog over de Islam en de christenen op de Molukken. Er waren daar rellen uitgebroken en kerken verwoest. De rellen waren vermoedelijk aangezet door de soldaten als een soort afleidingsmanoeuvre voor politiek problemen in Djakarta. Hij sprak geen onvertogen woord over de Moslims. Hij vertelde dat Moslims en christenen elkaar juist respecteerden wanneer zij trouw en authentiek bleven in hun geloofsbeleving. In plaats van angst voor de Islam te koesteren kunnen we beter meer overtuigend christen worden. Christenen die het niet zo nauw met hun eigen geloof nemen, verdienen een overeenkomstig respect. Overigens sprak hij wel zijn zorgen en medeleven uit met de Indonesische christenen, zowel katholiek als protestant.

Dominee Budiman was een nestor van de Gereja Kristen Indonesia Nederland, een kerkverband dat mede door hem is opgericht, en dat nu meer dan vijf gemeenten telt.
Zijn bekommernis was de troost en de vreugde van het evangelie te brengen aan de Indonesische gemeenschap in Nederland. Hoewel hij kerkelijk gezien protestants was stond zijn hart ook open voor katholieke Indonesiërs. Hij maakte geen onderscheid.

Wie dominee Budiman mocht ontmoeten, trof in hem een beminnelijk, vriendelijk en vooral hoffelijk mens. Een man met een luisterend oor die niet eerder sprak dan wanneer hij doorvoelde wat je hem vertelde. Hij was bedachtzaam in het spreken en wat hij zei was wel over dacht. Hij sprak vanuit zijn hart en hield al van je voor hij je goed ken-de. Hij was zó vol goedheid en vertrouwen naar iedere mens toe!

Hij was in de volle zin een Dienaar van het Goddelijk Woord. De Heer Jezus verkondin-gen was zijn roeping. De Heer Jezus volgen zijn levenswijze. De Heer Jezus dienen zijn grootste verlangen.

Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. Moge onze gebeden voor hen bron van kracht zijn.
Moge Rudy Budiman, die vrede en gerechtigheid verkondigd en gedaan heeft, nu zelf de vrede van de Heer ontvangen. Moge de Heer tot hem zeggen: “goede en rechtvaar-dige dienaar, treedt binnen in het Rijk Gods dat vanaf de grondvesting der wereld op jou wacht en ontvang als hemels loon het eeuwige geluk.”

Moge hem gedenken ons tot zegen zijn.

Pastor Tom Buitendijk

Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.