Day: April 1, 2016

Tomb Sweeping Day: what is remembered, lives


The ancestors are calling me to honor their remembrance!

‘Tomb Sweeping Day challenges you to step back and reflect on how your story is part of a much, much bigger story.
We are influenced by the lives of countless generations of ancestors. In turn, we will influence the lives of countless generations of descendants.
Life becomes richer and more meaningful when we realize this, but only if we feel it all the way down in our bones.
This is where ritual can help. Knowing something intellectually is like reading a menu. Ritual is like eating the meal. Reading the menu is good, but it will never fill your belly.’
http://stonechimes.com/tomb-sweeping-day/

清明 杜牧作
清明时节雨纷纷,
路上行人欲断魂。
借问酒家何处有?
牧童遥指杏花村。
qīnɡ mínɡ dù mù zuò
qīnɡ mínɡ shí jié yǔ fēn fēn ,
lù shànɡ xínɡ rén yù duàn hún 。
jiè wèn jiǔ jiā hé chǔ yǒu ?
mù tónɡ yáo zhǐ xìnɡ huā cūn 。
Qing Ming by Du Mu
It drizzles endless during the rainy season in spring,
Travelers along the road look gloomy and miserable.
When I ask a shepherd boy where I can find a tavern,
He points at a distant hamlet nestling amidst apricot blossoms.


清明上河圖
Along the River During the Qingming Festival

蜀錦裝金壁
吳工聚碎金
謳歌萬井富
城闕九重深
盛事誠觀止
遺踪借探尋
當時誇豫大
此日歎徽欽
Shǔjǐn zhuāng jīn bì
Wú gōng jù suìjīn
ōugē wànjǐng fù
chéngquè jiǔchóng shēn
shèngshì chéng guānzhǐ
yízōng jiè tànxún
dāngshí kuā Yù dà
cǐrì tàn Huī Qīn
A wall of gold has been mounted on Shu brocade.
Craftsmen from Wu collect spare change
To pay tribute to the abundance of a myriad of families.
The watchtowers of the city rise to great heights.
The bustling scene is truly impressive.
It is a chance to explore vestiges of bygone days.
At that time, people marveled at the size of Yu,
And now, we lament the fates of Hui and Qin.