Jezus van Nazareth


De historische Jezus, volgens de Romein Tacitus:(Annales 15.44)
Quote:
Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace.
Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judaea, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their centre and become popular

In de ogen van Nero en zijn tijdgenoten werd Jezus beschouwd als leider van een enge secte.

Strikt genomen was de leer van Jezus een speciale variant van Jodendom, wellicht beinvloedt door de Essenen (uit die hoek was in diezelfde periode heftige polemiek tegen de officiele leer van Farizeese en Sadduceese schriftgeleerden), wellicht beinvloedt door de anti-autoritaire sfeer in Galilea (waar eerder rebelse activiteiten waren), dus in strikte zin van het woord was Jezus een joodse secteleider.

Volgens de overleveringen van de Evangelien waren er ook rebellen onder zijn volgelingen (Simon de Zeloot, de zeloten waren faniatieke joodse vrijheidsstrijders; Judas Iscariot, de Sicarii waren tijdens de laatste joodse opstand elite messenvechters van de Zeloten; tijdens de arrestatie van Jezus liep een van de volgelingen met een zwaard op een soldaat in te hakken).

Het beeld van Jezus, zoals die uit de Evangelien naar voren komt, is die van een non-conformistische religieuze leider.
In een latere fase is de Jezus-cultus door Paulus en zijn volgelingen omgebogen van een joodse secte naar een hellenistische secte.
In het vroege christendom zie je al de strijd tussen joodse christenen en hellenistische christenen, en daardoorheen liepen ook nog de gnostistieken .

De Jezus die mij het meeste aanspreekt, is die van de non-conformist, die kritiek heeft op de heersende religieuze leiders.
De man die omging met prostituees en belastingambtenaren.

Niet bepaald de Jezus van het Paulinus Christendom!

6 thoughts on “Jezus van Nazareth

 1. Dat een secte na het overlijden van de leider uiteenvalt in subsecten, is een steeds terugkerend thema.

  Na de dood van Jezus viel het hele zaakje uiteen in diverse stromingen, de belangrijkste stromingen waren Petrus & Jacobus (de joodse factie), Paulus (de Hellenistische factie), Thomas & Maria (de Gnostieken).

  De West-Romeinen hebben de Christenen heftig vervolgd
  Pas sinds Constantijn de Grote omstreeks 300 (de nadagen van het WestRomeinse Rijk) in Byzantium aan de macht kwam, werd het Paulinisch Christendom staatsgodsdienst, en werden andere vormen in de marge weggedrukt.

  Maar goed, de geschiedenis is verdergegaan, en de vraag is nu wat Jezus in deze tijd nog betekent voor mij.

  Het beeld van Jezus als non-conformist en revolutionair spreekt mij nog het meeste aan, op dat spoor voel ik me ook wel aangesproken door de Bevrijdingstheologie van Dom Helder Camara.

  In hoeverre het beeld van Jezus als revolutionair historisch verantwoord is, dat is weer een heel andere kwestie.
  Dezelfde vraag kan overigens ook gesteld worden mbt mainstream Paulinisch Christendom.

  Like

 2. In de oorspronkelijke Joodse traditie mbt de Messias, zou dit degene zijn die de Joden zou verlossen uit de Diaspora.

  Uit de Gnostiek komt het idee van ‘de Christus’ als algemeen principe, in plaats van als persoon.

  Dan hebben we het dus over het archetype van de Verlosser, Bevrijder, Verzoener, die ook in andere tradities voorkomt.

  Jezus, als symbool voor het archetype van de Bevrijder, zoals uitgewerkt in de Bevrijdingstheologie, dat spreekt me wel aan!

  Like

 3. quote:(Flavius Josephus:Joodse geschiedenis, boek 18, deel 3, hoofdstuk 4):
  “Te dien tijde was er een zekere Jezus, een wijs mens, indien men hem althans een mens noemen mag; want zijn werken waren wonderbaar. Hij onderwees degenen, die graag in de waarheid onderricht wilden worden, hij werd gevolgd niet alleen door vele Joden, maar ook door vele heidenen. Deze was de CHRISTUS, die door de oversten van ons volk bij Pilatus aangeklaagd en op zijn bevel gekruisigd werd. Doch die hem bij zijn leven gevolgd hadden, verlieten hem na zijn dood niet; want hij is hun ten derden dage weer levend verschenen, gelijk de goddelijke profeten, onder meer andere wonderlijke dingen, van hem voorzegd hadden. Aan hem is het dat de christenen, die tegenwoordig nog bestaan, hun naam ontleend hebben”.
  Volgens wetenschappers is dit een latere toevoeging van een monnik.

  Plinius 10.96:
  “quote:I have laid down this rule in dealing with those who were brought before me for being Christians.
  I asked whether they were Christians; if they confessed, I asked them a second and a third time, threatening them with punishment; if they persevered, I ordered them to be executed….
  They assured me that their only crime or error was this, that they were wont to come together on a certain day before it was light, and to sing in turn, among themselves, a hymn to Christ, as to a god, and to bind themselves by an oath–not to do anything that was wicked, that they would commit no theft, robbery, or adultery, nor break their word, nor deny that anything had been entrusted to them when called upon to restore it….
  I therefore deemed it the more necessary to extract the truth by torture from two slave women whom they call deaconesses.
  But I found it was nothing but a bad and excessive superstition…. the sacred rites which had been allowed to lapse are being performed again, and flesh of sacrificed victims is on sale everywhere, though up till recently scarcely anyone could be found to buy it.”
  Volgens wetenschappers is dit stuk ook een latere toevoeging van een monnik.

  Voorzover ik kan achterhalen, is er weinig bekend over de historische Jezus. De Romeinse documenten uit de periode waarin Jezus geleefd zou hebben, vermelden niets over het roemruchte proces tegen Jezus.
  En dat terwijl de Romeinen zo nauwkeurig waren in hun proces-verbaal.

  Blijft dus over de betekenis van de mythische Jezus als cultus-figuur voor de magie etc.

  Wat mij betreft:
  Als je in je rituelen gebruik kan maken van de archetypische cultusfiguren van de Oude Goden: Horus, Ceridwen, Ishtar, etc, waarom dan ook niet gebruik maken van de cultus-figuur Jezus Soter?

  Like

 4. De vergoddelijking van de mens Jezus is met name gedaan door de Hellenistische en Gnostische Christenen, voor de Joodse Christenen zou dat afbreuk gedaan hebben aan de monotheistische dogma’s van het Jodendom.

  Zodra het Hellenistische Christendom van Paulus de overhand kreeg, was er geen plek meer voor de Gnostische en Joodse Christenen.

  De joden werden dmv antisemitische geschiedsvervalsing gemarginaliseerd, en de Gnostieken werden als heidenen uitgebannen.

  Dat een mens na zijn dood door de volgelingen wordt vergoddelijkt, komt overigens ook voor in andere tradities.
  Op een gegeven moment word het onmogelijk om achter het godsbeeld nog de oorspronkelijke mens te ontdekken, totdat alleen het beeld overblijft en de mens is vergeten.

  Om weer terug te komen op de betekenis van Jezus voor de magie:

  De mens Jezus is niet meer te achterhalen, het symbool Jezus Verlosser is een icoon op zich geworden, die op verschillende manieren in de magie werkzaam kan zijn.

  Hierbij verwijs ik naar de Santeria (de latijns-amerikaanse variant van Voudoun), waarbij Jezus en andere Heiligen zijn samengesmolten met afrikaanse Goden.

  Like

 5. “Je kunt mensen alles wijsmaken kijk maar naar wat ze allemaal geloven. Je kunt ook allerlei herinneringen inplanten bij weldenkende intelligente mensen.

  Onderwijs op basis van geloof zou verboden moeten worden en alle religie zou uit het openbare leven gebannen moeten worden.

  De vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst wordt misbruikt om kinderen te indoctrineren, waardoor zij als enigen geen vrijheid van onderwijs en godsdienst hebben.”

  Like

 6. Indoctrinatie via opvoeding en onderwijs is helaas een onontkoombaar gegeven, je krijgt allerlei overtuigingen mee op het gebied van politiek en religie.

  Begrippen als democratie, capitalisme, communisme, etc. zijn ook op te vatten als geloofsvormen.

  Als je onderwijs op basis van geloof zou willen verbieden, zou je ook onderwijs op basis van politiek of andere vorm van levensvisie moeten verbieden.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.