Month: June 2005

Charge of the Goddess (Doreen Valiente)


Listen to the words of the Great Mother, who of old was called Artemis, Astarte, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Diana, Arienrhod, Brigid, and by many other names:

Whenever you have need of anything, once in the month, and better it be when the moon is full, you shall assemble in some secret place and adore the spirit of Me who is Queen of all Witches.

There shall you assemble, who have not yet won my deepest secrets and are fain to learn all sorceries.
To these shall I teach that which is yet unknown.

You shall be free from slavery, and as a sign that you be free you shall be naked in your rites.

Sing, feast, dance, make music and love, all in My presence, for Mine is the ecstasy of the spirit and Mine also is joy on earth.

For My law is love unto all beings.

Mine is the secret that opens upon the door of youth, and Mine is the cup of wine of life that is the Cauldron of Cerridwen that is the holy grail of immortality.

I am the Gracious Goddess who gives the gift of youth unto the heart of mankind.

I give the knowledge of the spirit eternal and beyond death I give peace and freedom and reunion with those that have gone before.

Nor do I demand aught of sacrifice, for behold, I am the mother of all things and My love is poured upon the earth.

Hear the words of the Star Goddess, the dust of whose feet are the hosts of heaven, whose body encircles the universe:

I who am the beauty of the green earth and the white moon among the stars and the mysteries of the waters,

I call upon your soul to arise and come unto Me.
For I am the soul of nature that gives life to the universe. From Me all things proceed and unto Me they must return.

Let My worship be in the heart that rejoices, for behold — all acts of love and pleasure are My rituals. Let there be beauty and strength, power and compassion, honor and humility, mirth and reverence within you.

And you who seek to know Me, know that your seeking and yearning will avail you not, unless you know the Mystery: for if that which you seek, you find not within yourself, you will never find it without.

For behold, I have been with you from the beginning, and I am that which is attained at the end of desire.

Namen van god in de joodse traditie


Tetragrammaton:YHVH, onuitspreekbaar en geheim gehouden tot heden.
Adonai: lett. ‘mijne heren’ (enkelv. adoni, mijn heer)
Ehyeh-Asher-Ehyeh: ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zal zijn
El: in het semitisch taalgebied de term voor schepper en oppergod
Elohim: goden
El Elyon: allerhoogste god
Hashem/Hadavar: de naam/het woord (word gebruikt ter vervanging van het uitspreken van de Tetragrammaton buiten rituele context)
Shaddai: vernietiger, bergbewoner, wachter van de poort
Shekhinah: (vrouwelijke) verschijningsvorm van god
Yah: afkorting van YH

Wat zijn geesten?


Dikke van Dale

quote:
geest (de ~ (m.), ~en, ~en)
1 datgene in de mens wat denkt, voelt en wil => psyche; <=> lichaam
2 de scheppende, bezielende kracht die van iem. of iets uit gaat
3 strekking, bedoeling
4 onstoffelijk wezen
5 iem., beschouwd als een sterke, vooral intellectuele, persoonlijkheid

Waarover praten wij, als we het woord ‘geest’ gebruiken?
geest-psyche: psyche komt uit het grieks en betekent ziel of vlinder, dan hebben we het over de geest als ziel.

geest-onstoffelijk: etymologisch gezien is er een verband tussen geest en gas, geest als onstoffelijk ‘iets’, zoals ‘spirit’ etymologisch verbonden is aan ‘spiritus’.

In de Joodse traditie wordt onderscheid gemaakt tussen ruach (goddelijke, hogere) geest en nephesh (dierlijke, instinctieve, lagere) geest, die beiden aspecten vormen van de menselijke geest.

In de Arabische traditie word gesproken over jinni, een soort van elementale geesten.
Over Salomo word gezegd dat hij heerser was over de jinni.
In de Koran is sura 72 (al-jinni) gewijd aan de jinni.

In de Egyptische traditie worden nog meer onderverdelingen van ‘geest’ gemaakt:
ba, de bewuste identiteit & persoonlijkheid
ka, het etherisch dubbellichaam
sekhem, de aangeboren magische energie
sah, het astraallichaam
khaibit, de schaduw, de aura

De vraag blijft dus:
Waarover spreken wij, als we het woord ‘geest’ gebruiken?
Over ‘iets’ dat in beginsel bij de mens hoort?
Zo ja, welk aspect van dat ‘iets’ benoemen we dan?
Of over ‘iets’ dat ook niet-menselijk van oorsprong kan zijn?

Qabbalah


http://en.wikipedia.org/wiki/Qabbalah#Origin_of_Jewish_mysticism

In de Wikipedia vond ik een groot aantal referenties mbt Qabbalah, wat me het meest aansprak was de uitspraak dat de oudste vormen van Qabbalah in feite empirisch waren, en dat pas in latere tijden uitwerkingen dmv levensboom etc werden gemaakt.

Wat ik ook interessant vind, zijn de diverse messianistische bewegingen die zich baseerden op de Qabbalah, groepen die dmv Qabbalistische praktijken trachten om de komst van de Messias te bespoedigen.

Het meest aansprekende hierin, is het idee dat het Paradijs hier op Aarde gerealiseerd moet worden, dat het niet iets is wat je maar moet afwachten na je dood.

Qabbalah als metafysisch denkraam is op zich een interessant intellectueel model, maar de vraag die ik steeds blijf stellen bij esoterie is:
welke implicaties heeft dit voor het dagelijkse handelen?

De Qabbalistische stromingen, die een werkrelatie weten te bewerkstelligen tussen metafysica en dagelijks handen vind ik pas echt interessant!

De Zondvloed in het Gilgamesj-Epos


Zes dagen en zeven nachten overspoelden stortregens en stormvloed hoe langer hoe hoger het land Als nu de zevende dag aanbrak, luwde de wind en liep het getij af; de golven rolden terug als een wegtrekkend leger Kalm werd de zee; de wind ging liggen en de watervloed bedaarde . . . Toen ik op het weer lette, was er stilte rondom, maar heel het mensengeslacht was in modder vergaan Vlak en eindeloos was de wereld geworden Ik opende het luik en de zon scheen op mijn gezicht en neergehurkt zat ik te schreien; de tranen liepen mij over de wangen Ik keek uit naar land in de eindeloze zee en ik zag een eiland op slechts twaalf roeden afstand Zeven dagen zit de ark vast op de berg Nisir Ook deze Babylonische Noach laat eerst vogels uit: een duif en een zwaluw, die terugkeren omdat ze nergens een rustpunt vinden, en een raaf, die lijken vindt om op te azen En na het verlaten van de ark brengt hij een offer aan de goden maar het zijn geen goden om lief te hebben In blinde willekeur hebben zij deze ramp ontketend Tweemaal zeven reukvaten zette ik neer en legde in hun schalen ceder, mirte en riet De goden roken de geur, de goden roken de zoete geur; als vliegen kwamen de goden er op af Maar zodra de verheven godin was gekomen zwaaide zij met een vliegenklap die de Hemelgod haar geschonken had: "O, goden, zo min ik vergeet het sieraad aan mijn hals, zal ik ooit deze dag vergeten Laat de goden maar nederkomen, behalve Enlil, die mag niet tot het reukoffer naderen – omdat hij onbedachtzaam de ramp veroorzaakte, die de mensheid in het verderf stortte."

The Thirteen Goals of a Witch (Scott Cunningham)


I. Know Yourself
II. Know Your Craft
III. Learn
IV. Apply Knowledge With Wisdom
V. Achieve Balance
VI. Keep Your Words In Good Order
VII. Keep Your Thoughts In Good Order
VIII. Celebrate Life
IX. Attune With The Cycles Of The Earth
X. Breathe And Eat Correctly
XI. Exercise The Body
XII. Meditate
XIII. Honor The Goddess And The God

Jezus van Nazareth


De historische Jezus, volgens de Romein Tacitus:(Annales 15.44)
Quote:
Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace.
Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judaea, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their centre and become popular

In de ogen van Nero en zijn tijdgenoten werd Jezus beschouwd als leider van een enge secte.

Strikt genomen was de leer van Jezus een speciale variant van Jodendom, wellicht beinvloedt door de Essenen (uit die hoek was in diezelfde periode heftige polemiek tegen de officiele leer van Farizeese en Sadduceese schriftgeleerden), wellicht beinvloedt door de anti-autoritaire sfeer in Galilea (waar eerder rebelse activiteiten waren), dus in strikte zin van het woord was Jezus een joodse secteleider.

Volgens de overleveringen van de Evangelien waren er ook rebellen onder zijn volgelingen (Simon de Zeloot, de zeloten waren faniatieke joodse vrijheidsstrijders; Judas Iscariot, de Sicarii waren tijdens de laatste joodse opstand elite messenvechters van de Zeloten; tijdens de arrestatie van Jezus liep een van de volgelingen met een zwaard op een soldaat in te hakken).

Het beeld van Jezus, zoals die uit de Evangelien naar voren komt, is die van een non-conformistische religieuze leider.
In een latere fase is de Jezus-cultus door Paulus en zijn volgelingen omgebogen van een joodse secte naar een hellenistische secte.
In het vroege christendom zie je al de strijd tussen joodse christenen en hellenistische christenen, en daardoorheen liepen ook nog de gnostistieken .

De Jezus die mij het meeste aanspreekt, is die van de non-conformist, die kritiek heeft op de heersende religieuze leiders.
De man die omging met prostituees en belastingambtenaren.

Niet bepaald de Jezus van het Paulinus Christendom!

Zo te sterven op het water
Zo te sterven op het water
met je vleugels van papier,
zo maar drijven na het vliegen,
in de wolken drijf je hier.

Met je kleuren die vervagen,
zonder zoeken, zonder vragen.
Eindelijk voor altijd rusten
met de bloemen die je kuste.

Geuren die je hebt geweten,
alles kan je nu vergeten,
op het water wieg je heen en weer.

Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.
Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht,
als een vlinder, altijd vrij en voor het leven op de vlucht,
wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later.

Ik wil nu als vlinder vliegen,
op de bloemenblaren wiegen.
Maar zo hoog kan ik niet komen,
dus ik vlieg maar in mijn dromen.

Altijd ben ik voor het leven op de vlucht,
als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
Om te leven, dacht ik, je zou een vlinder moeten zijn,
om te vliegen heel ver weg van alle leed en alle pijn.
Maar ik heb niet langer hinder
van jaloers zijn op een vlinder.

Want zelfs vlinders moeten sterven,
laat ik niet mijn vreugd bederven.
Ik kan zonder vliegen leven.
Wat zal ik nog langer geven
om een vlinder die verdronken is in mij?
Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn

Boudewijn de Groot

Heart Sutra


Avalokitesvara Bodhisattva when practicing deeply the Prajna Paramita perceives that all five skandhas are empty and is saved from all suffering and distress.

Shariputra, form does not differ from emptiness, emptiness does not differ from form.
That which is form is emptiness,that which is emptiness form.
The same is true of feelings,perceptions, impulses, consciousness.

Shariputra, all dharmas are marked with emptiness;they do not appear or disappear,are not tainted or pure,do not increase or decrease.

Therefore, in emptiness no form, no feelings,perceptions,impulses, consciousness.
No eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, nomind;no color, no sound, no smell, no taste, no touch,no object of mind;no realm of eyesand so forth until no realm of mind consciousness.
No ignorance and also no extinction of it,and so forth until no old age and death and also no extinction of them.
No suffering, no origination,no stopping, no path,nocognition,also no attainment with nothing to attain.

The Bodhisattva depends on Prajna Paramita and the mind is no hindrance;without any hindrance no fears exist.
Far apart from every perverted view one dwells in Nirvana.
In the three worlds all Buddhas depend on Prajna Paramita and attain Anuttara Samyak Sambodhi.

Therefore know that Prajna Paramita is the great transcendent mantra,is the great bright mantra, is the utmost mantra, is the supreme mantra which is able to relieve all suffering and is true, not false.

So proclaim the Prajna Paramita mantra,proclaim the mantra which says:

gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.