Month: November 2007

Heer Halewyn


Heer Halewyn zong een liedekijn,
Al die dat hoorde wou bi hem zijn.

En dat vernam een koningskind,
Die was zoo schoon en zoo bemind.

Zi ging voor haren vader staen:
‘Och vader, mag ik naer Halewijn gaen?’

‘Och neen, gy dochter, neen, gy niet:
Die derwaert gaen, en keeren niet!’

Zy ging voor hare moeder staen:
‘Och moeder, mag ik naer Halewyn gaen?’

‘Och neen, gy dochter, neen, gy niet:
Die derwaert gaen, en keeren niet!’

Zy ging voor hare zuster staen:
‘Och zuster, mag ik naer Halewyn gaen?’

‘Och neen, gy zuster, neen, gy niet:
Die derwaert gaen, en keeren niet!’

Zy ging voor haren broeder staen:
‘Och broeder, mag ik naer Halewyn gaen?’

”t Is my al eens, waer dat gy gaet,
Als gy uw eer maer wel bewaerd
En gy uw kroon naer rechten draegt!’

Toen is zy op haer kamer gegaen
En deed haer beste kleeren aen.

Wat deed zy aen haere lyve?
Een hemdeken fynder als zyde

Wat deed zy aen? Haer schoon korslyf:
Van gouden banden stond het styf.

Wat deed zy aen? Haren rooden rok:
Van steke tot steke een gouden knop.

Wat deed zy aen? Haren keirle:
Van steke tot steke een peirle.

Wat deed zy aen haer schoon blond hair?
Een krone van goud en die woog zwaer.

Zy ging al in haer vaders stal
En koos daer ‘t besten ros van al.

Zy zette zich schrylings op het ros:
Al zingend en klingend reed zy doort bosch.

Als zy te midden ‘t bosch mogt zyn,
Daer vond zy myn heer Halewyn.

Hy bondt syn peerd aen eenen boom,
De joncvrouw was vol anxt en schroom.

‘Gegroet’, sei hy, ‘gy schoone maegd,
Gegroet’, sei hy, ‘bruyn oogen claer,
Comt, zit hier neer, onbindt u hair.’

Soo menich hair dat si onbondt,
Soo menich traentjen haer ontron.

Zy reden met malkander voort
En op de weg viel menig woord.

Zy kwamen al aen een galgenveld;
Daer hing zoo menig vrouwenbeeld.

Alsdan heeft hy tot haer gezeid:
‘Mits gy de schoonste maget zyt,
Zoo kiest uw dood! het is noch tyd.’

‘Wel, als ik dan hier kiezen zal,
Zoo kieze ik dan het zweerd voor al.

Maer trekt eerst uit uw opperst kleed.
Want maegdenbloed dat spreidt zoo breed,
Zoot u bespreide, het ware my leed.’

Eer dat zyn kleed getogen was,
Zyn hoofd lag voor zyn voeten ras;
Zyn tong nog deze woorden sprak:

‘Gaet ginder in het koren
En blaest daer op mynen horen,
Dat al myn vrienden het hooren!’

‘Al in het koren en gaen ik niet,
Op uwen horen en blaes ik niet..’

‘Gaet ginder onder de galge
En haelt daer een pot met zalve
En strykt dat aen myn rooden hals!’

‘Al onder de galge gaen ik niet,
Uw rooden hals en strijk ik niet,
Moordenaers raed en doen ik niet.’

Zy nam het hoofd al by het haer,
En waschtet in een bronne klaer.

Zy zette haer schrylings op het ros,
Al zingend en klingend reed zy doort bosch.

En als zy was ter halver baen,
Kwam Halewyns moeder daer gegaen:
‘Schoon maegd, zaegt gy myn zoon niet gaen?’

‘Uw zoon heer Halewyn is gaen jagen,
G’en ziet hem weer uw levens dagen.

Uw zoon heer Halewyn is dood
Ik heb zijn hoofd in mynen schoot
Van bloed is myne voorschoot rood.’

Toen ze aen haers vaders poorte kwam,
Zy blaesde den horen als een man.

En als de vader dit vernam,
‘t Verheugde hem dat zy weder kwam.

Daer wierd gehouden een banket,
Het hoofd werd op de tafel gezet.

Netwerk-marketing zuigt


Ik moet denken aan pyramide-constructies van network-marketing, zoals toegepast bij diverse systemen:
Aloe Vera, Nikken, Herbalife etc.

Altijd het gevoel gehad dat dit systeem niet klopte, want het is gebaseerd op een verkoop binnen netwerken van vrienden of cursisten, dan krijg je verstrengeling van belangens.

Ooit tegen een goede vriendin, die hiermee bezig was gezegd:
"Als ik nu nee tegen jouw product zeg, voel ik me schuldig naar jou toe, dat voelt niet goed aan, ik begin niet aan dit systeem".

Nog erger is het, als je therapeut of trainer je zoiets probeert aan te smeren, want in de leraar-leerling situatie is het nog moeilijker om nee te zeggen.

Kortom, network-marketing zuigt!

Psalm 18


Love is my strength
It is the rock that is my anchor,
my home, my shelter,
my steadfast friend, my respite.
I call to Love when in danger,
I rely on Love in the time of death;
In distress Love rises to my lips.

Hurricanes rage, tornadoes destroy,
The sea rises like a mountain
and the mounatins shake and fall like waves;
The dark and the light dance and sparkle as
Stars leap across time to the rhythm of Love,
Lightening and river kiss in passion, tongues touching,
At the call of Love.

Love is my strength.
She has tucked me in the down of her wing,
Fed me a merciful harvest.

Comfort to my body,
balm for my soul,
answer to my longing,

Angela Magara

Shapechangers & Otherkin


In de vroege fase van de foetus zijn mensen nog reptielen, dus eigenlijk zijn we allemaal reptielen.

Er zijn overleveringen mbt reptielmensen zoals de Naga, en andere verhalen over diverse beestmensen, en vergeet niet de overleveringen mbt shapechangers (mensen die in beesten kunnen veranderen of andersom)

In de sjamanistische tradities is shapechanging een belangrijke techniek, maar wordt er weinig moreel oordeel geveld mbt het soort wezen waarin je verandert of waarmee je verbinding hebt.
Slang is een Wijze Genezer, dus als er iets zou bestaan als Slangemensen dan zit daar niet perse negatieve connotaties aan in het sjamanistische perspectief.
Het idee dat Slangemensen per definitie slecht zijn, is een misvatting uit de Joods-Christelijke traditie die de Slang heeft gedemoniseerd.

Een moderne variant vh idee van Shapechangers zijn de zgn Otherkin, mensen die geloven dat ze eigenlijk andere wezens zijn in mensengedaante.

Nu kan ik me best wel voorstellen dat iemand tijdens een sjamanistische trance Beer manifesteerd, maar volgens mij is het in de sjamanistische tradities niet zo dat iemand zoiets ook in de dagelijkse werkelijkheid continue doet.

Kol Nidrei


Alle geloften,
namelijk de verbintenissen, de onthoudingen, de verplichtingen, de vaststellingen, de plichten en de eden, die wij beloven, zweren, onszelf opdragen en binden op onze ziel, vanaf deze Jom Kippoerim tot de Jom Kippoerim die vervolgens komt, bij welzijn; zij alle, wij hebben spijt daarvan, zij alle zijn ongeldig, nietig, geannuleerd, gestopt en ontbonden, niet gelden ze en niet blijven ze overeind.
Onze geloften zijn geen geloften, onze eden geen eden.

Bezetenheid


In de Reclaiming-traditie wordt gesproken over ‘aspecteren’, dwz tot op zekere hoogte/diepte je laten overnemen door ‘dat andere’.

Afhankelijk van hoe ver je daarin wil/kan gaan, het is dus een kwestie van hoeveel controle je overgeeft.
In de ‘lichte’ trance voel je vaag die ‘aanwezigheid’ terwijl je de ‘normale wereld’ ook nog op de achtergrond ervaart, in de ‘diepe’ trance is de ‘normale wereld’ zo ver op de achtergrond dat je die niet meer waarneemt maar in de plaats daarvan de ‘andere wereld’, in die laatste variant kan het gebeuren dat ‘de ander’ jouw hele systeem helemaal overneemt.

Een extreme variant hiervan kan je zien bij de trances bij voudoun-priesteressen, waar de hele lichaamstaal wordt overgenomen door de karakteristieke bewegingen van ‘die ander’ .

In deze tradities wordt ‘bezetenheid’ of ‘het aspecteren’ gezien als dienstbaarheid aan de goden, iets in de trant van je lichaam uitlenen zodat de godheid kan spreken en handelen in de menselijke werkelijkheid.

In de Joods-christelijke traditie heeft de term ‘bezetenheid’ een slechte naam gekregen, omdat deze wordt geassocieerd met ‘bezetenheid door slechrte geesten’.

In mijn visie beschouw ik de ‘goden’ als archetypes, die met enige voorzichtigheid benaderd moeten worden, dus ook in het ‘aspecteren’ of ‘bezetenheid’.

Voor alles is er een tijd en een plaats, je kan niet overal zomaar Dionysos ongebreideld aspecteren (om maar een voorbeeld te noemen).

Hekserij en Sjamanisme in de Lage Landen


Volgens mij zijn de termen ‘heks’ of ‘sjamaan’ slechts etiketjes.

Er is veel overlap tussen de praktijken van mensen die zich bezighouden met hekserij of sjamanisme, en diverse onderzoekers hebben geen consensus over het gebruik van de terminologie:
Mensen die in de negentiende eeuw onderzoek deden in Afrika, signaleerden ‘witch-doctor’, andere onderzoekers in Amerika categoriseerden vergelijkbare verschijnselen als ‘medicine-man’, terwijl onderzoekers in Siberie spraken over ‘shaman’.

De genoemde termen zijn ook hype-gevoelig:
In bepaalde periodes is het ‘cool’ om je heks, medicijnman of sjamaan te noemen.

In Nederland zijn die hypes komen overwaaien vanuit verschillende cultuurgebieden:
Witch/wicca vanuit Engeland, Medicine-man vanuit Amerika, Sjamaan vanuit Oost-Europa.

Maar hoe zit het met de oorspronkelijke hekserij/sjamanisme van de Lage Landen?

Mijn indruk is, dat heel veel hiervan ondergronds is gegaan tijdens de invoering van het Christendom, en dat een groot deel van de heidense tradities van de Lage Landen verloren zijn gegaan.
Vandaar het verschijnsel, dat  varianten van hekserij of sjamanisme geimporteerd moest worden van elders.

Er zijn van die groepen in de Lage Landen, die zich presenteren als:
‘Hereditary Witches’ of ‘Traditional Shamanic’ etc., maar wat hebben die te maken met de tradities van de Lage Landen?

Volgens mij is er in de Lage Landen geen ongebroken traditie van hekserij of sjamanisme; wat je nu tegenkomt is Neo-Paganisme onder de naam van ‘hekserij’ of ‘sjamanisme’, import uit het Angelsaksisch cultuurgebied of Oost-Europa.

Hekserij en Gnostiek


Op verschillende heksenforums wordt gespeculeerd mbt de Gnostische oorsprong van Wicca en/of hekserij, daar heb ik zo mijn bedenkingen over:

Elke godsdienst maakt gebruik van de bouwstenen van vorige godsdiensten maar ook van concurrenten/tijdgenoten.
Het Christendom maakte gebruik van Joodse bronnen, maar werd zeer zeker ook beinvloed door het Hellenisme, dat kan je het beste zien bij Paulus de Romein.
In het Christendom kan je sporen zien van de Gnostiek maar ook van de Mithras-cultus, en onlangs wees een schrijver op de overeenkomsten tussen de Julius Caesar-symbolieken en die van Jezus.

Europese Hekserij is beinvloedt door Vrijmetselaars, Rozenkruizers, Alchemisten, Hermetici, Qabbalisten en ongetwijfeld ook Gnostici.
Maar om te spreken dat Wiccans/heksen rechtstreekse afstammen van Gnostici voert me veel te ver.
Gnostiek is ‘in’, een nieuwe theologische hype, maar moet dat gebruikt worden om Wicca en/of hekserij een sjiek tintje te geven?

En volgens mij is het een stuk lastiger om voor hekserij uit Afrika of Azie een verband te leggen naar de NeoPlatonische stromingen zoals de Gnostici.

Het scheppen van God-vormen


Dion Fortune, een Golden Dawn-adept zegt over het scheppen van godvormen (even in mijn geheugen duiken): het komt er op neer dat je met gedachtenkracht een godvorm kan scheppen (een gedachtenvorm met goddelijke verschijning) die om veiligheidsredenen na het ritueel ontbonden wordt maar die in exceptionele gevallen (bedoeld of onbedoeld) gehandhaaft blijft en zelfstandig verder kan functioneren.
Die gedachtenvorm kan overigens ‘bezield’ worden met verschillende soorten energie: de intentie van de magus en/of een energie/entiteit uit andere bestaansniveaus (‘werelden’)

Wat ik heb begrepen van Tibetaans-Tantrische magie, komt het er op neer dat de godvormen geschapen worden maar ook uiteindelijk beschouwd worden als illusies van de geest, in het Tibetaans Dodenboek kan je lezen hoe de goden/godvormen beschouwd worden als illusies die geschapen worden door de angsten/verlangens van de mens.

Volgens mij is het zo dat ‘het plaatje’ dat ik maak om een specifieke godvorm te visualiseren, een illusie is die ik schep om een abstract principe enigzins concreet voorstelbaar te maken.
Een abstract principe zoals Oorlog of Liefde is een archetype, onstaan uit het brein van de mens.

Inhoeverre de ‘bezielende energie’ van een godvorm een ‘entiteit’ is die onafhankelijk van mijn denken bestaat, is voor mij een open vraag.

Eigenlijk maakt het voor mij niet uit inhoeverre ‘de goden’ wel of niet bestaan, ik kan ze niet ontkennen noch bevestigen.

Maar in de dagelijkse praktijk vind ik het wel belangrijk om te handelen alsof de archetypes werkelijk bestaan.

Ik vergelijk het maar met het omgaan met geld.
We doen met z’n allen alsof zo’n stukje gekleurd papier evenveel waard is als een mandje citrus dat door iemand anders met eigen handen geplukt is.

Geomantie


In de middeleeuwen werd het Arabische geomantie-systeem vertaald in het Latijn, waardoor het toegankelijk werd voor Europa.
Het systeem kwam erop neer, dat men willekeurig strepen trok in het zand, waarna via een soort telsysteem het patroon werd teruggebracht op een tetragram, een patroon van vier even of oneven aantal punten. Tenslotte werd het tetragram van een duiding voorzien.

Het Arabische geomantie systeem (welke later onderdeel werd van de Golden-Dawn praktijken) doet me denken aan het orakel van Ifa.
(Zie: http://www.unesco.org/culture/intangible-heritage/29afr_uk.htm)
In dat systeem word geworpen met vier cowry-schelpen of palmnoten, het resultaat kan je zien als een binair tetragram zoals die ook ontstaat bij het Arabische systeem.
Elk tetagram word voorzien van (mondeling overgeleverde) commentaren.

Ik heb het vermoeden dat het orakel van Ifa ouder is dan het Arabische systeem.
Omdat de verzen, behorende bij de tetragrammen, mondeling worden doorgegeven, is het systeem voortdurend aan het groeien: naast de oude overgeleverde verzen ontstaan ook actuele nieuwe verzen.